Questions & Answers

Wat is stadsboerderij Hushoven?

Onder de naam ‘Stadsboerderij Hushoven’ willen we een toegankelijk boerenbedrijf opzetten in een modern jasje. We willen graag een klein gemengd bedrijf ontwikkelen dat een voorbeeld is voor de sector. Op de locatie willen we plaats bieden aan legkippen, vleeskuikens en varkens. Daarnaast komen er fruitbomen op het terrein en een boerderijwinkel met streekproducten voor consumenten.

We willen met Stadsboerderij Hushoven laten zien hoe een modern boerenbedrijf voor de productie van lokale producten eruit kan zien. Daarom hechten we veel waarde aan educatie en workshops. We willen ook graag een zorgboerderij op de locatie opstarten. Mensen moeten bij Stadsboerderij Hushoven iets kunnen leren en beleven. Het bedrijf moet aansluiten bij de omgeving en een aanvulling zijn voor de gemeente.

Waar komt Stadsboerderij Hushoven te liggen?

Stadsboerderij Hushoven komt te liggen op de locatie van Lemmers Food Group aan de Koenderstraat 9 in Weert. De bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de stallen die er nu al staan. Er vindt nadrukkelijk geen uitbreiding of uitbouw plaats.

Hoever zijn jullie met het proces?

We zijn in gesprek gegaan met de buurtbewoners om onze ideeën te presenteren en ook wensen en ideeën op te halen. Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd en we hebben één-op-één gesprekken gevoerd met een aantal buurtbewoners. Ook is er een klankbordgroep opgericht om meningen, ideeën en wensen op te halen. Het participatietraject is doorlopen en er hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden. Het principe verzoek is opgesteld en aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

De raad van gemeente Weert hebben hun wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt.

Waarom willen jullie Stadsboerderij Hushoven ontwikkelen?

De locatie van Lemmers Food Group in Weert staat nu nagenoeg leeg. We willen de locatie opnieuw gaan gebruiken door er een modern en kleinschalig boerenbedrijf te starten. Het doel is om een locatie te ontwikkelen waar de consument en agrariër samenkomen. Een ontmoetingsplaats waar transparantie naar herkomst van het eten de rode draad is. Bezoekers moeten landbouw kunnen ervaren, meemaken, proeven, ervan leren en meegenieten.

We willen bezoekers ook laten ervaren hoe een toekomstig kleinschalig boerenbedrijf eruit kan zien. Schoolkinderen willen we leren waar het eten vandaan komt en ondernemers willen we inspireren.

Is stadsboerderij Hushoven een industriële activiteit?

Nee, er komen geen grootschalige activiteiten meer op de locatie. Het wordt een kleinschalig initiatief dat ingericht wordt als modern en toegankelijk boerenbedrijf dat zich richt op zorg, educatie en een boerderijwinkel.

Worden er extra gebouwen gerealiseerd?

Nee, de ontwikkeling van Stadsboerderij Hushoven vindt volledig plaats binnen de bestaande gebouwen op de locatie. Er worden geen extra gebouwen gerealiseerd, Wel worden er op het terrein circa 3.000 fruitbomen geplant.

Hoeveel dieren komen er bij Stadsboerderij Hushoven?

Bij Stadsboerderij Hushoven is ruimte voor circa 8.000 legkippen, 18.500 vleeskuikens, 18.500 haantjes en 100 vleesvarkens. Daarnaast willen we op het terrein fruitbomen geplant. De bedoeling is dat er een boerderijwinkel komt voor het eigen vlees, de eieren en andere streekproducten. Daarnaast willen we ruimte bieden voor educatie, workshops en een zorgboerderij.

Wie neemt het initiatief voor Stadsboerderij Hushoven?

Het initiatief van Stadsboerderij Hushoven komt van Petra en Math en (dochter) Linda Lemmers. Zij zijn eigenaar van Lemmers Food Group en wonen naast de locatie in Weert waar Stadsboerderij Hushoven wordt opgezet.

Geeft Stadsboerderij Hushoven verkeersoverlast?

Stadsboerderij Hushoven wordt een kleinschalig gemengd bedrijf. Dit betekent dat er dagelijks gemiddeld, maar een paar vrachtwagens naar het bedrijf komen. Dit vrachtverkeer zal op reguliere werkdagen/tijden plaatsvinden. De intensiteit van overige motorvoertuigen fietsers en wandelaars kan toenemen op tijden dat de boerderijwinkel geopend is, maar zal dermate laag zijn. Dat het niet te verwachten is dat dit qua doorstroming problemen zal opleveren. We zullen mensen stimuleren om met de fiets te komen.

Geeft Stadsboerderij Hushoven geuroverlast?

Doordat de bedrijfsvoering op kleine schaal uitgevoerd wordt, is er een flinke afname van ammoniak, geur en fijnstof ten opzichte van het verleden. We hebben een adviesbureau laten uitrekenen wat dit betekent. Uit deze geurberekening blijkt dat de geurbelasting ruim binnen de gestelde eisen valt. De stalsystemen van Stadsboerderij Hushoven zijn modern (luchtwasser en biobed filter, etc.), de stallen worden schoon gehouden en mest wordt tijdig afgevoerd. De kans dat insecten of ongedierte hierop afkomen wordt daarmee geminimaliseerd.

Geeft Stadsboerderij Hushoven geluidsoverlast?

De uitdagingen op het gebied van geluid hangen nauw samen met de verkeerssituatie. Doordat er aanzienlijk minder vrachtverkeer van en naar het bedrijf rijdt, neemt ook het geluid af. Verdere maatregelen die genomen worden betreffen het inpandig laden en lossen en het gebruik van stille ventilatoren. Om een goed beeld te hebben of deze maatregelen voldoende zijn, laten wij een geluidsrapport opstellen.

Hebben jullie een vergunning om deze activiteiten te ontwikkelen?

Op de locatie van Stadsboerderij Hushoven is een vergunning aanwezig voor een grootschalig pluimveebedrijf. Stadsboerderij Hushoven wordt een kleinschalig gemengd bedrijf. Nadat we een participatie-traject hebben doorlopen met de buurt, is het principe verzoek bij de gemeente ingediend. De gemeente Weert heeft aangegeven het planvoornemen te willen vergunnen op basis van de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. Deze aanvraag is ingediend. Hiermee wordt een nieuwe duurzamere invulling gegeven die tegemoet komt aan de wensen alsmede passend is voor de omgeving qua activiteiten en daarmee gepaard gaan (milieu-)belasting vanuit de bedrijfslocatie richting de omgeving.

Wat gebeurt er met de koelcellen?

De koelcellen die op de locatie aanwezig zijn, worden niet meer in gebruik genomen voor de opslag van eieren van derden. De stellingen die er in stonden zijn afgebroken.

Wat in deze ruimte gaat komen zal aansluiten bij de benoemde concepten stadsboerderij.

Gaat het bedrijf in de toekomst weer verder groeien?

In aantal dieren gaat Stadsboerderij Hushoven niet groeien. Het is nadrukkelijk een kleinschalig gemengd bedrijf. Wel kan het zo zijn dat er aanvullingen op het bedrijf komen. Dochter Linda wil de zorgboerderij beheren op het terrein en gaan we in gesprek met scholen en bedrijven voor het verzorgen van workshops en trainingen voor studenten of medewerkers. Ook kan de boerderijwinkel zich verder ontwikkelen.