Questions & Answers


Wat is Stadsboerderij Hushoven?

Onder de naam ‘Stadsboerderij Hushoven’ willen we een traditioneel en toegankelijk boerenbedrijf opzetten in een modern jasje. We willen graag een klein gemengd bedrijf ontwikkelen dat een voorbeeld is voor de sector. Op de locatie willen we plaats bieden aan legkippen, vleeskuikens en varkens. Daarnaast komen er fruitbomen op het terrein en een streekmarkt met streekproducten voor consumenten.

We willen met Stadsboerderij Hushoven laten zien hoe een modern boerenbedrijf voor de productie van lokale producten eruit kan zien. Daarom hechten we veel waarde aan educatie en workshops. We willen ook graag een zorgboerderij op de locatie opstarten. Mensen moeten bij Stadsboerderij Hushoven iets kunnen leren en beleven. Het bedrijf moet aansluiten bij de omgeving en een aanvulling zijn voor de gemeente.


Waar komt Stadsboerderij Hushoven te liggen?

Stadsboerderij Hushoven komt te liggen op de locatie van Lemmers Food Group aan de Koenderstraat 9 in Weert. De bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de stallen die er nu al staan. Er vindt nadrukkelijk geen uitbreiding of uitbouw plaats.


Hoe ver zijn jullie met het proces?

Op dit moment zijn we in gesprek met de buurtbewoners om onze ideeën te presenteren en ook wensen en ideeën op te halen. Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd en we hebben één-op-één gesprekken gevoerd met een aantal buurtbewoners. Ook is er een klankbordgroep opgericht om meningen, ideeën en wensen op te halen. We willen samen met de buurt tot een goed plan komen. Ook vinden er diverse onderzoeken plaats en bespreken we met de gemeente en adviesbureaus wat er nodig is om Stadsboerderij Hushoven te kunnen realiseren.


Waarom willen jullie Stadsboerderij Hushoven ontwikkelen?

De locatie van Lemmers Food Group in Weert staat nu nagenoeg leeg. We willen de locatie opnieuw gaan gebruiken door er een modern en kleinschalig boerenbedrijf te starten. Het doel is om een locatie te ontwikkelen waar de consument en agrariër samenkomen. Een ontmoetingsplaats waar transparantie naar herkomst van het eten de rode draad is. Bezoekers moeten landbouw kunnen ervaren, meemaken, proeven, ervan leren en meegenieten.

We willen bezoekers ook laten ervaren hoe een toekomstig kleinschalig boerenbedrijf eruit kan zien. Schoolkinderen willen we leren waar het eten vandaan komt en ondernemers willen we inspireren.


Is Stadsboerderij Hushoven een industriële activiteit?

Nee, er komen geen grootschalige activiteiten meer op de locatie. Het wordt een kleinschalig initiatief dat ingericht wordt als modern en toegankelijk boerenbedrijf dat zich richt op educatie en een streekmarkt. De koelcellen die op het terrein aanwezig zijn worden alleen in piekperiodes nog gebruikt voor de opslag van eieren. Dat is twee keer per jaar.


Worden er extra gebouwen gerealiseerd?

Nee, de ontwikkeling van Stadsboerderij Hushoven vindt volledig plaats binnen de bestaande gebouwen op de locatie. Er worden geen extra gebouwen gerealiseerd, Wel worden er op het terrein circa 3.000 fruitbomen geplant.


Hoeveel dieren komen er bij Stadsboerderij Hushoven?

Bij Stadsboerderij Hushoven is ruimte voor circa 8.000 legkippen, 18.500 vleeskuikens, 18.500 haantjes en 100 vleesvarkens. Daarnaast willen we op het terrein ongeveer 3.000 fruitbomen planten (appel- en perenbomen). De bedoeling is dat er een streekmarkt en boerderijwinkel komt voor het eigen vlees, de eieren en andere streekproducten. Daarnaast willen we ruimte bieden voor educatie, workshops en een zorgboerderij.


Wie neemt het initiatief voor Stadsboerderij Hushoven?

Het initiatief van Stadsboerderij Hushoven komt van Petra en Math en (dochter) Linda Lemmers. Zij zijn eigenaar van Lemmers Food Group en wonen naast de locatie in Weert waar Stadsboerderij Hushoven wordt opgezet.


Geeft Stadsboerderij Hushoven verkeersoverlast?

Stadsboerderij Hushoven wordt een kleinschalig gemengd bedrijf. Dit betekent dat er dagelijks gemiddeld maar een paar vrachtwagens naar het bedrijf komen. Dit vrachtverkeer zal op reguliere werkdagen/tijden plaatsvinden. De verkeersbelasting voor personenauto's, fietsers en wandelaars kan wel toenemen door de boerderijwinkel en streekmarkt.


Geeft Stadsboerderij Hushoven geuroverlast?

Doordat de bedrijfsvoering op kleine schaal uitgevoerd wordt, is er een flinke afname van ammoniak, geur en fijnstof ten opzichte van het verleden. We hebben een adviesbureau laten uitrekenen wat dit betekent. Uit deze geurberekening blijkt dat de geurbelasting ruim binnen de gestelde eisen valt. De stalsystemen van Stadsboerderij Hushoven zijn modern (luchtwasser en biobed filter, etc.), de stallen worden schoon gehouden en mest wordt tijdig afgevoerd. De kans dat insecten of ongedierte hierop afkomen wordt daarmee geminimaliseerd.


Geeft Stadsboerderij Hushoven geluidsoverlast?

De uitdagingen op het gebied van geluid hangen nauw samen met de verkeerssituatie. Doordat er aanzienlijk minder vrachtverkeer van en naar het bedrijf rijdt, neemt ook het geluid af. Verdere maatregelen die genomen worden betreffen het inpandig laden en lossen en het gebruik van stille ventilatoren. Om een goed beeld te hebben of deze maatregelen voldoende zijn, laten wij een geluidsrapport opstellen met metingen per woning in de directe omgeving.


Hebben jullie een vergunning om deze activiteiten te ontwikkelen?

Op de locatie van Stadsboerderij Hushoven is een vergunning aanwezig voor een grootschalig pluimveebedrijf. Stadsboerderij Hushoven wordt een kleinschalig gemengd bedrijf. Nadat we het plan besproken hebben met de buurtbewoners gaan we het plan presenteren bij de gemeente. Er wordt dan bekeken welke procedures doorlopen moeten worden en welke stappen we moeten zetten.


Wat gebeurt er met de koelcellen?

De koelcellen die op de locatie aanwezig zijn, worden in de piekperiodes (dat is twee keer per jaar) gebruikt door Global Food Group voor de opslag van eieren. Dit zal bij de ontwikkeling van Stadsboerderij Hushoven hetzelfde blijven.

Op de locatie vindt op dit moment ook nog eierverwerking plaats (op kleine schaal). Als de geplande nieuwe loods in Ospel opgeleverd wordt, zal de eierverwerking volledig verplaatst worden.


Gaat het bedrijf in de toekomst weer verder groeien?

In aantal dieren gaat Stadsboerderij Hushoven niet groeien. Het is nadrukkelijk een kleinschalig gemengd bedrijf. Wel kan het zo zijn dat er aanvullingen op het bedrijf komen. Dochter Linda wil de zorgboerderij beheren op het terrein en gaan we in gesprek met scholen en bedrijven voor het verzorgen van workshops en trainingen voor studenten of medewerkers. Ook kan de boerderijwinkel en streekmarkt zich verder ontwikkelen.